TERMAT DHE KUSHTET

 1. Hyrje

Mirësevini në faqen e internetit Movida.al (Faqja). Këto janë Termat dhe Kushtet (Terma dhe Kushte) të aplikuara në këtë faqe dhe të gjitha ndarjet, shoqeritë e kontrolluara dhe filialet që operojnë në këto faqe, referojnë në këto Terma dhe Kushte. Kjo faqe interneti zotërohet dhe operohet nga Movida Trade Shpk.

Movida.al është një vend tregtimi që është e hapur për këdo që do të shesë produktet e tij në faqen tonë të internetit. Asnjë nga produktet që listohen në faqe nuk janë të zotëruara osë të shitura nga Movida.al, dhe Movida.al nuk është i përfshirë në transaksionin aktual midis blerësve dhe shitësve në faqen e tij. Për qëllim të kësaj faqeje interneti, fjalët “ne”, “prej nesh” ose “e jona” i referohen të gjitha Movida.al.

Duke aksesuar në faqen e internetit, ju konfirmoni se keni kuptuar Termat dhe Kushtet dhe bini dakord me to. Nëse ju nuk bini dakord me këto Terma dhe Kushte të përdorimit, ju lutemi mos aksesoni, mos u regjistroni ose mos e perdorni këtë faqe interneti. Faqja rezervon të drejtën për të ndryshuar, modifikuar ose për të hequr pjesë të këtyre Termave dhe Kushteve në çdo kohe. Ndryshimet do të bëhen efektive kur të publikohen në faqe dhe pa asnjë njoftim tjetër të parashikuar. Ju lutemi të kontrolloni Termat dhe Kushtet e përdorimit rregullisht përpara përditësimit. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes duke ndjekur të gjitha postimet e ndryshimeve të Termave dhe Kushteve të përdorimit, nënkupton pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve.

Përpara se të bëheni ose të vazhdoni të jeni anëtar i kësaj faqeje, ju duhet të lexoni , të bini dakord dhe të pranoni Termat dhe Kushtet dhe rregullorja e të dhënave personale (Rregullorja e të dhënave personale) nga Movida.al. Ju duhet të lexoni këto Terma dhe Kushte dhe Rregulloren e të dhënave personale dhe të aksesoni e lexoni të gjithë informacionin e mëtejshëm të bashkëngjitur që referon në këto Terma dhe Kushte, sepse një informacion i tillë përmban Terma dhe Kushte të mëtejshme të cilat aplikohen tek ju si përdorues i Movida.al. Një informacion i tillë i lidhur përfshin por pa u kufizuar Rregulloren e të dhënave personale e cila referon në këto Terma dhe Kushte.

 1. Pranueshmëria e Anëtarësimit

Movida.al dëshiron t’ju sigurojë se anëtarët e tij kanë të drejtë të formojnë kontrata ligjërisht të detyrueshme dhe për më tepër, të miturit nuk blejnë produkte të papërshtatshme. Për këtë arsye ju konfirmoni se jeni të paktën 18 vjeç, ose një i mitur i emancipuar, ose po aksesoni këtë faqe interneti nën mbikqyrjen e prindërve ose një kujdestari ligjor.

Pa cenuar ndonjë të drejtë dhe mjet juridik tjetër të Movida.al sipas këtyre termave dhe kushteve, ose ligj, Movida.al rezervon të drejtën për të kufizuar ose të heqë aksesin në këtë faqe interneti ose anëtarësisë e ndonjë personi nëse Movida.al beson se personi është nën moshën 18 vjec.

Ne ju garantojmë një liçencë të patransferueshme, të revokueshme dhe jo-ekskluzive për të përdorur faqen, në përputhje me Termat dhe Kushtet e përshkruara këtu, për qëllimin e blerjeve të sendeve personale ose për shitjen në këtë faqe. Çdo thyerje e këtyre Termave dhe Kushteve do sjellë revokimin e menjëhershëm të liçencës së garantuar në këtë paragraf pa ju njoftuar ju.

Faqja nuk është e disponueshme për personat, anëtarësia e të cilëve është pezulluar ose tërhequr nga Movida.al. për më tepër, nëse ju jeni duke u rregjistruar si një entitet tregtar, ju bini dakord që ju keni autoritetin për të detyruar entitetin për këto Terma dhe Kushte dhe se ju dhe entiteti tregtar do të plotësoni të gjithë ligjet e aplikueshme në lidhje me qëllimin e aktivitetit të ndërmarrë. Asnjë person ose entitet tregtar nuk mund të rregjistrohet si pjesë e faqes më shumë se një here, përgjegjës ndaj këtyre Termave dhe Kushteve është si individi konkret, drejtpërdrejt ose tërthorazi është i lidhur me adresën e emailit të dhënë nga përdoruesit.

Prezantimet e produkteve të shprehura në këtë faqe janë ato të shitësve. Paraqitjet ose opinionet e shprehura në këtë faqe janë ato të individëve të cilët postojnë përmbajtje të tilla dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht opinionet tona. Shërbime të caktuara dhe veçoritë e lidhura me to që mund të jenë të disponueshme në këtë faqe mund të kërkojnë regjistrimin ose abonimin. Mund të zgjidhni të regjistroheni ose të abonoheni për ndonjë nga shërbimet ose veçoritë e lidhura me to, ju bini dakord se vendosni në dispozicion një informacion të caktuar rreth jush, dhe që do të përditësoni vazhdimisht atë informacion nëse do të ketë ndryshime. Çdo përdorues i faqes mban përgjegjësi vetjake për memorizimin e fjalëkalimit dhe ruajtjen e tij dhe të të dhënave të tjera të sigurta. Zotëruesi i llogarisë ka përgjegjësi të plotë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën këtë fjalëkalim ose llogari. Për më tepër, ju duhet të na njoftoni për ndonjë përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit të llogarisë suaj. Faqja nuk mban përgjegjësi drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë për ndonjë humbje ose dëm të çdo lloji të ndodhur si rezultat, ose në lidhje me emailet promocionale, SMS-të ose njoftimet nga faqja, dhe nga të gjitha ndarjet e saj, shoqëritë e kontrolluara ose nga filialet që operojnë në internet.Ju për pasojë, mund të zgjidhni nëse dëshironi që t’ju vijnë komunikime direkte ose promocionale duke klikuar në mes të linkut ose të ndonjë emaili promocional ose al por ju lutem vini re se disa komunikime janë të nevojshme për të plotësuar një blerje/shitje të një produkti dhe ky është një komunikim të cilin nuk mund ta hiqni ose të mos e merrni nëse jeni duke blerë apo shitur një produkt.

 1. Llogaria juaj dhe detyrimi i regjistrimit

Kur ju regjistroheni si një anëtar i Faqes, ju mund t’ju jenë kërkuar ose do t’iu kërkohet të vendosni një informacion të caktuar dhe të regjistroni një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim për të përdorur këtë Faqe.

Duke u bërë anëtar i kesaj faqje interneti:

 • Ju mbani përgjegjësi për ruajtjen e konfidencialitetit duke kufizuar aksesin në përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit, dhe pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që do të realizohen nën llogarinë dhe fjalëkalimin tuaj.

 • Ju bini dakor për të njoftuar menjëherë Movida.al për ndonjë përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose të llogarise tuaj ose për ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Movida.al nuk do të jetë përgjegjës drejtpërdrejt ose në mënyre të tërthorte në një ngjarje të tillë, ose për pasojat e humbjeve ose humbjeve të përfitimeve, emrit të mirë ose çfarëdolloj dëmi që mund të rezultojë nga keqpërdorimi i emrit apo fjalëkalimit tuaj.

 • Ju nuk mund të përdorni llogarinë e një personi tjetër në çdo kohë, pa miratimin e shprehur të mbajtësit të llogarisë.

 • Ju bini dakord të rimbursoni Movida.al për ndonjë situatë të përshtatshme, përdorim të paautorizuar ose të jashtëligjshëm të llogarisë nga ju ose ndonjë person që ka akses në këtë faqe, shërbimet ose gjithçka tjetër duke përdorur emrin tuaj të përdorimit ose fjalëkalimin, pavarësisht nëse ju e keni autorizuar një akses të tillë apo jo.

 • Ju do të vendosni informacion të vërtetë, aktual dhë të plotë rreth vetes suaj, siç kërkohet nga forma e regjistrimit (“Të dhënat e regjistrimit”) nga Movida.al.

 • Në regjistrimin e të dhënave tuaja të përdorimit, ju nuk do të përfshini: (i) ndonjë nga detajet e kontaktit tuaj, duke përfshirë por jo në mënyrë të kufizuar në emailin e adresës, numrin e telefonit ose detaje të tjera personale, ose (ii) fjalën “Movida”.

 • Emri juaj i ruajtur nuk duhet të përfshije fjalën “Movida”.

 • Ju do të trajtoni informacionet e ndonjë anëtari tjetër të vendosur nga ju (në përputhje me këto Terma dhe Kushte dhe informacionin në këtë shitje) nga Movida.al ose ndonjë përdorues konfidencial.

 • Ju do të mbani dhe do të përditësoni të Dhënat e Regjistrimit për të mbajtur atë të vërtetë, jo aktual ose të paplotë ose nëse Movida.al ka arsye të dyshojë që informacioni është i pavërtetë, jo aktual ose i paplotë, ose jo në përputhje me këto Terma dhe Kushte ose në ligj, Movida.al ka të drejtë të pezullojë pa afat, limit ose të tërheqë aksesin tuaj në Faqe dhe/ose anëtarësinë tuaj në këtë faqe.

Movida.al mund (në diskrecion e tij ose në çdo kohë), të bëjë disa kërkime që i konsideron të nevojshme (drejtpërdrejtë ose përmes një personi të tretë), dhe të kërkoje që ju të vendosni informacion të mëtejshëm ose dokumentacion, duke përfshirë pa u kufizuar të verifikoje identitetin tuaj dhe/ose pronësinë e instrumenteve financiare. Pa u limituar, nëse jeni një entitet tregtar ose i regjistruar nëpërmjet një entiteti tregtar një informacion ose dokumentacion i tillë mund të përfshijë liçencën tuaj tregtare, dokumenta të tjera përfshirëse dhe/ose dokumentacion për Movida.al mbi kërkesa të tilla. Ju pranoni dhe bini dakord se nëse nuk e bëni, Movida.al pa ndonjë përgjegjësi, mund të kufizojë, pezullojë ose tërheqë aksesin tuaj në faqe dhe/ose anëtarësine tuaj. Në gjithashtu rëzervojmë të drejtën të anullojmë llogari të pakonfirmuara/paverifikuara ose llogari që kanë qënë inaktive për një kohë të gjatë.

Qëllimi ynë është të sigurojmë aksesim në faqen tonë të internetit në çdo kohë, megjithatë, ne rezervojmë të drejtën të mbarojmë faqen e internetit në çdo kohë dhe pa njoftuar. Ju pranoni se ndërprerja e shërbimit mund të ndodhe në mënyre që të lejojë përmirësime të faqes së internetit, mirëmbajtjen e planifikuar ose mund të jetë për shkak të faktorëve jashtë përtej kontrollit tonë.

 1. Parashtresat e Përdoruesit

Në mënyrë që të postoni një koment, pyetje, rishikimin, dhe sugjerim ose të dorëzojë çdo material Movida.al ju pranoni këto Terma dhe Kushte. Movida.al nuk garanton asnjë konfidencialitet në lidhje me çdo lloj parashtrese përdoruesit, duke përfshirë identitetin tuaj, pavarësisht nëse një Parashtrim është postuar apo jo, dhe ju bini dakord për të lejuar (por nuk kërkon) përdorimin e emrit tuaj ose emrin që ju paraqisni në Movida.al ne lidhje me Parashtrimet e Perdoruesit.

Përveç të drejtave të zbatueshme për çdo lloj parashtrimi, kur ju postoni komente, pyetje, sugjerime apo komente në Faqe, ju gjithashtu na jepni të drejtën të përdorim emrin ju paraqisni, në lidhje me shqyrtimin e tillë, komente, apo përmbajtje të tjera . Perdoruesit nuk duhet te perdorin nje adrese te rreme emaili, te pretendoje se eshte dikush tjeter ose te pengojne identifikimin e origjines se parashtrimeve. Ne mund te fshijme ose modifikojme ndonje parashtrim te caktuar.

 1. Pronësia dhe Garantimi i të drejtave

 1. Ju mbani të gjitha të drejtat tuaja të pronësise në parashtrimet e përdorimit përveç siç parashikohet specifikisht në klauzolën 5 (a). Duke vendosur Parashtrimet e përdoruesit në Movida.al ju i garantoni Movida.al të drejtën parevokueshme, të gjërë, jo-ekskluzive, plotësisht të paguar, mbiliçencuar dhe të transferueshme për të përdorur, riprodhuar, shpërndarë, përgatitur punët e prejardhura, paraqitjen e çdo informacioni ose materiali, personal ose të ndryshëm, që ju na vendosni ose të përdoruesve të tjerë të faqes dhe/ose të postojë në faqe në regjistrimin, blerjen, listimin ose proçesin e shitjes, në zonën e feedback-ut ose përmes një emaili ose për ndonjë veçori ose përdorim të faqes (“Informacioni”) për qëllimin e operimit dhe promovimit të faqes në përputhje me këto Terma dhe Kushte, Rregulloren e të dhënave personale dhe biznesin e Movida.al (dhe shoqëritë e kontrolluara dhe filialet). Ju mbani përgjegjësi vetjake për Informacionin, dhe ne jemi pasive për drejtimin online të shpërndarjes dhe publikimit të informacionit.

Movida.al nuk kërkon t’ju përshkruaje ju si autor ose krijues të Parashtrimeve tuaja të Përdoruesit dhe ju shprehimisht hiqni dorë nga ndonjë "e drejte e autorit" apo "të drejta morale" që mund të keni përdorur. Ju gjithashtu i garantoni çdo përdoruesi Movida.al nje te drejtë jo-ekskluzive për të hyrë në Parashtrimet tuaja të përdoruesit përmes Movida.al, dhe për të përdorur, riprodhuar, shpërndare, shfaqur dhe performuar këto parashtresa përdoruesi, si të lejuara me funksionalitetin e Movida.al Tani dhe në të ardhmen , dhe sipas këtyre termave dhe kushteve. E drejta e dhënë nga ju për çdo lloj parashtrese përdoruesi është e përjetshme dhe e parevokueshme.

 1. Movida.al ju jep lejen të aksesoni dhe përdorni Movida.al dhe Parashtrimet e Përdoruesit për përdorimin tuaj vetjak i nënkuptuar përmes funksionalitetit të dhënë të Movida.al dhe vetëm në përputhje me këto Terma dhe Kushte. Movida.al ruan të gjithaa të drejtat e pronësise në emrin e Movida.al, markat tregtare, logot dhe të drejtat e lidhura me pronësine intelektuale. Movida.al rezervon të gjitha të drejtat të dhëna jo shprehimisht këtu.

 1. Abuzimi me Movida.al

Movida.al dhe komuniteti, punojnë së bashku për të mbajtur faqen dhe shërbimet në gjendje sa më të mirë dhe për ta mbajtur komunitetin të sigurtë. Ju lutemi të raportoni artikuj, probleme, përmbajtje ofenduese dhe thyerje të Rregullores ndaj nesh. Në punojmë për të siguruar që artikujt e listuar të mos dhunojnë të drejtat e autorit, markat tregtare ose të drejtat e pronësise intelektuale të palëve të treta. Nëse ju besoni se të drejtat tuaja te pronësise intelektuale janë shkelur, ju lutemi të njoftoni ekipin tonë dhe ne do të hetojmë.

 1. Komunikimet Elektronike

Ju bini dakurd se ne mund të komunikojm me ju nëpërmjet emaileve direkte dhe promocionale, mesazheve, njoftimeve , shpalosjeve dhe komunikimeve të tjera që ne parashikojmë për t’ju mundësuar përmbushjen e kërkesave ligjore që komunikime te tilla duhet të jenë të shkruara. Movida.al kërkon pëlqimin tuaj gjatë proçesit të regjistrimit, për t’ju dërguar Movida.al dhe të gjitha ndarjet e saj, shoqëritë e kontrolluara ose degët që operojnë në faqe interneti, emaile promocionale për t’ju informuar rreth ndryshimeve te reja, veçorive ose aktiviteteve promocionale të shtuara në faqe. Nëse, në çdo kohë, ju vendosni se nuk dëshironi t’ju vijnë me emaile promocionale, ju mund të shmangeni nga marrja e tyre duke klikuar në linkun e emailit, por ju lutem vini re se disa komunikime janë të nevojshme për të plotësuar një blerje/shitje të nje artikulli dhe ky komunikim nuk mund të shmanget.

 1. Amendimet e Termave dhe Kushteve

Ju pranoni dhe bini dakord se Movida.al do të përpiqet t’ju japë informacion për ndonjë amendim të këtyre Termave dhe Kushteve që materialisht rrisin detyrimet tuaja ose reduktojnë të drejtat tuaja nën këto Terma dhe Kushte (“Amendimi Substancial”) në përputhje me Termat dhe Kushtet. Ju pranoni dhe bini dakord që Movida.al në diskrecionin e tij dhe pa përgjegjësi, mund të bëjë amendime që nuk janë Amendime Substanciale pa ndonjë pëlqim specifik të metejshëm në çdo kohë me efekte të menjëhershme, duke postuar një njoftim për amendim në Faqe.

 1. Tarifat dhe Shërbimet

Faqja është një platforme online e cila lejon shitjet dhe blerjet e artikujve midis shitësve përdorues-finale dhe blerësve.

Anëtarësia në këtë faqe është e lirë. Movida.al ngarkon tarifa për transaksionin të gjithë shitësve kur artikulli i tyre shitet me sukses, dhe tarifa speciale për shërbime shtesë të rëna dakord me Shitësit.

Përpara se të listoni një artikull për shitje përmes faqes, në ju kërkojmë që të rishikoni tarifat që do t’iu ngarkohen në bazë të politikave të tarifimit të cilat mund të ndryshojnë nga Movida dhe do t’ju komunikohen në 2 javët në vijim pas ndryshimit.

Përveçse kur është vendosur ndryshe, të gjitha tarifat do të kuptohen në Lek. Ju duhet të paguani të gjitha tarifat e pagueshme ndaj Movida’s (dhe taksat e aplikueshme ose ngarkesat) brënda 14 ditëve nga data e faturave me një metodë të vlefshme e cila është ofruar nga ne.

Në rast të mos pagimit të tarifave dhe/ose të taksave të aplikueshme në ngarkimin tuaj, pa paragjykuar të drejtat dhe mjetet juridike të Movida.al sipas Termave dhe Kushteve ose sipas ligjit, Movida.al pa përgjegjësi rezervon të drejtën:

 • Të lëshojë për ju një paralajmërim në lidhje me moskryerjen e pagimit.

 • Të pezullojë përkohësisht ose në mënyrë të përhershme, të kufizojë ose tërheqë aksesin tuaj nga faqja dhe/ose anëtarësimin tuaj.

 • Movida.al gjithashtu rezervon të drejtën të ndërmarre veprimet e nevojshme duke përfshirë veprimet ligjore në rastin e mospagimit të tarifës nga ana juaj për Movida.al.

 • Për llogarite me shumë se 30 ditë, zbritet shuma e detyruar nga bilanci i llogarisë suaj (dhe ju jepni pëlqimin dhe bini dakord me Movida.al për të vepruar kështu në rrethana të tilla) dhe konfirmon nëpërmjet dërgimit të një emaili;

 • Zbritje nga llogaria juaj;

 • Ju faturon ju një tarifë fikse për vonesën e pagesës (siç vendoset në Politikën e Tarifimit kohë pas kohë); ose të ndërmarrë ndonjë veprim që Movida.al e konsideron të nevojshme përfshire pa u kufizuar veprimet ligjore për mbulimin e tarifave në pritje dhe/ose të taksave të aplikueshme.

 1. Pagesa e sigurt Movida.al

Sistemi i pagesës së sigurt të Movida.al, nënkupton që pagesa për artikujt në faqe mund të bëhet me para në dorë ose nëpërmjet ndonjë metode tjetër të cilën Movida.al mund të bëj të disponueshme në faqe nga koha në kohe.

Duke parashikuar pagesën e sigurt, Movida.al po thjeshton realizimin e pagesave online nga blerësit e mundshëm por Movida.al nuk përfshihet në proçesin e blerjeve dhe shitjeve të artikujve në faqe. Të gjitha shitjet dhe blerjet në faqe vazhdojnë të jenë të ndara në dy pjesë kontraktore midis blerësit dhe shitësit të një artikulli dhe Movida.al nuk mban përgjegjësi për ndonjë mos-performim, thyerje ose ndonjë pretendim tjetër lidhur ose që del nga kontrata e lidhur midis ndonje shitësi apo blerësi, dhe as Movida.al nuk ka ndonjë detyrim mirëbesimi ndaj përdoruesit. Ju pranoni dhe bini dakord se Movida.al do të mbaje fondet tuaja por riskun e mbani ju.

 1. Përdorimi i faqes

Gjatë përdorimit të faqes, ju nuk do të:

 • Postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj në kategori apo zona të papërshtathme të faqes sonë.

 • Të postoni artikuj që nuk keni të drejtë ti vendosni apo ti përfshini;

 • Të postoni informacion që (në diskrecionin tonë të plotë) të pavërtetë, mashtrues, keqdrejtues, shpifës, diskredituese, kërcënuese në mënyrë të paligjshme ose që do të konsiderohej në mënyrë të arsyeshme se përbën ngacmim;

 • Të postoni komente, pyetje ose përgjigje të cilat nuk janë faktike duke përfshirë pa u kufizuar bërjen e komenteve raciste, përdorimin e termave me karakter fetar, abuzimin me një tjetër përdorues, mos respektimin e kulturës se tjetrit ose të bëni ndonjë koment tjetër nënçmues ose të papërshtatshem;

 • Të postoni artikuj të falsifikuar ose të vjedhur;

 • Të postoni informacione ose artikuj që shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale të ndonjë përsoni të tretë, të drejta të tjera pasurore ose të drejtën për privatësi;

 • Të postoni informacion ose permbajtje të pahijshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në pornografinë ose çdo përfaqësim të cilat mund të konsiderohen të pahijshëm (sipas diskrecionit tonë);

 • Të postoni informacion ose përmbajtje e cila (sipas diskrecionit tonë) mund të formojë përmbajtje ofenduese ose kritike politike ose përmbatja është në kundërshtim me interesat publike;

 • Të postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj të cila (sipas diskrecionit tonë) mund të kenë përmbajtje ofenduese kulturore ose fetare në çdo mënyrë;

 • Të postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj të cilat (në diskrecionin tonë) mund të mos konsiderohen që janë në përputhje me ligjin e përgjithshëm, rregullat, moralin, vlerat, etikën dhe traditat;

 • Të postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj të cilat (në diskrecionin tonë) mund të kërcënojnë sigurinë kombëtare;

 • Të postoni informacion ose përmbajtje ose listoni artikuj të cilat (në diskrecionin tonë) mund të konsiderohen si promovim i kumarit ose lojerave të fatit;

 • Të përdorni “fjalën spamming” në listimin e artikujve për shitje (kur ju vendosni emra markash ose fjalë të papërshtatsme në titujt ose përshkrimin për qëllimin e fitimit të vëmendjes ose të bëhen anëtare në një listë);

 • Të dështoni në shpërndarjen e pagesës për artikujt e blerë nga ju, përveçse kur shitësi ka ndryshuar materialisht përshkrimin e artikujve ose të çështjeve të lidhura me të pasi ju e blini atë, kur një gabim i qartë tipografik është bërë ose ju nuk identifikoni identitetin e shitësit;

 • Dështoni të shpërndani artikujt e blerë nga ju, përveçse kur blerësit dështojnë të pajtohen me termat e publikuar, ose ju nuk mund të identifikoni identitetin e blerësit;

 • Të përpiqeni të mbyllni një transaksion në lidhje e një oferte për shitje në Faqe (duke përfshirë anullimin e një oferte për shitje) jashtë faqes;

 • Të përdorni kontakte të krijuara nga blera ose shitja në Faqe për të kërkuar (duke përfshirë me email ose në mënyre të tjera) shitjet në artikujt e tjerë drejpërdrejtë dhe/ose nga një faqe tjetër interneti;

 • Të pretendoni se një artikull nuk është shitur kur në diskrecionin e vetë Movida artikulli është shitur në përputhje me këto Terma dhe Kushte;

 • Në rastin e blerjeve ose vendosjen e një oferte të sukseshme për një punë arti e cila shënohet si e paeksportueshme” në faqe, ju bini dakord se puna e artit mund të mos eksportohet jashtë (kufizimi i shteteve) ose të trajtohet ndryshe në çdo mënyrë të tillë që do të jetë kundërshtim me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi për momentin;

 • Të manipuloni ose të përpiqeni të manipuloni faqe në ndonjë mënyrë duke përfshirë çmimet për ndonjë artikull ose shërbimet në faqe ( qoftë vetëm ose në lidhje me përdorues të tjerë);

 • Të ndërhyni ose manipuloni strukturën e tarifimit tonë ose të tarifimit të detyruar ndaj Movida.al;

 • Të ndërmerrni ndonjë veprim që mund të minojë feedback-un e faqes dhe sistemet e normave ( duke përfshirë por pa u kufizuar në shfaqjen, importin ose eksportin e informacionit të feedback-ut jashtë faqes osë të përdore këtë informacion për qëllime të palidhura me Movida.al;

 • Të transferoni llogarinë tuaj nga faqjaa (duke përfshirë feedback-un) dhe emrin e përdoruesit në një palë tjetër pa konsensusin tonë;

 • Të shpërndani ose publikoni postime të padëshiruara, të pakërkuara, ose komunikime elektronike në sasi të madhe, letra zinxhir ose skema piramide;

 • Të shpërndani viruse, trojane, krimba, bomba koe, vezë pashke ose teknologji programuese kompjuterike që mund të dëmtojnë faqen, ose interesat e pronësisë së përdoruesve të faqes;

 • Të krijoni përgjegjësi për në ose të shkaktoni humbje (të plota ose të pjesshme) të shërbimeve të ISPs ose të furnizuesve të tjerë;

 • Të ndërmarrin ndonjë veprim që imponon ose mund të vendosë (sipas diskrecionit tonë) te shkaktoje nje ngarkesë të madhe e të paarsyeshme në infrastrukturen tonë;

 • Të interferoni ose të përpiqeni të interferoni më vete punimin e faqes;

 • Të përpiqeni të merrni ndonjë llogari të ndonjë përdoruesi tjetër ose të kërkoni të hackon-i faqen ose llogaritë e përdoruesve dhe veçoritë e lidhura me to;

 • Të eksportoni ose ri-eksportoni ndonjë rregull nga faqja përveçse kur është në përputhje me kontrollin e eksportit të ndonjë juridiksioni relevant;

 • Të kopjoni, modifikoni ose shpërndani ndonjë përmbajtje nga faqja ose në formate tjera të shkelë të drejtat materiale të faqes dhe/ose të markave tregtare në çfaredolloj mënyre;

 • Të thyeni ligjet, rregullat, afatet, të drejtat e palëve të treta osë të rregulloreve tona;

 • Të abuzoni me rregulloren e postimit të Movida.al, me rregulloren e listimit ose ndonjë nga rregulloret e tjera të Termave dhe Kushteve të postuara në faqe nga koha në kohe;

 • Drejtpërdrejt ose në mënyre indirekte, të ofroni, të tentoni të ofroni, të tregtoni, të tentoni të tregtoni ose të përfshini përshkrime ose linqe të çdo lloj nga artikujt e mëposhtëm:

 • Sigurimet, duke përfshire kuotat, bondet, ose ndonjë instrumenti tjetër financiar ose pasuri çfarëdo lloji;

 • Krijesa të gjalla ose të vdekura dhe/ose të gjithë ose një pjesë të ndonjë kafshe e cila është mbajtur ose ruajtur në çfarëdolloj mënyre si artificiale, ashtu dhe natyrale duke perfshire lëkurat, mostra e kafshëve, brirët, qimet, puplat, thonjtë, dhëmbët, myshkun, vezët, çerdheve, produkte të kafshëve të tjera të çfarëdo lloji shitja dhe blerja e të cilave është ndaluar ose kufizuar nga ligjet në fuqi;

 • Armët e çfarëdo lloji;

 • Pije alkoolike, produktet e duhanit, drogës, substancave psikotrope, narkotikëve, pije dehëse të çfarëdo lloji, ilaçe, paliativ / substanca kurative;

 • Artikuj fetare, duke përfshirë libra, objekte, etj të çfarëdo përshkrimi ose ndonjë send tjetër të tillë që ka të ngjarë të ndikojë në ndjenjat fetare të përsonavë;

 • Antikeve dhe thesaret e artit, siç janë të parashikuara nga ligjet në fuqi që kanë të bëjnë me antikat dhe pasuritë kombëtare;

 • Kartë SIM i telefonave celular të përdorur, përveç rasteve kur transaksioni është në përputhje me rregullat e operatorëve vendor “që kanë të bëjnë me transferimin e pronësisë së njëjtë”.

 • Sende që në bazë të njohurisë tuaja janë difektoze, të rreme, të dëmtuara, false ose mashtruese ose që me anë të përdorimit normal mund të lëndojë një tjetër përdorues të faqes si nga pikëpamja e interesit ashtu dhe nga ajo shëndetësore;

 • Ushqime të freskëta;

 • Kupona jo të transferueshme;

 • Kimikatet.

Ju ndërmerrni, paraqisni dhe garantoni që:

 • ju jeni 18 vjeç ose mbi 18 vjeç ose jeni duke përdorur faqen nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari ligjor;

 • në qoftë se ju jeni një përfaqësues i shoqërive tregtare, ju duhet të keni autoritetin për angazhuar shoqërinë;

 • ju jeni pronar i vetëm dhe ekskluziv ligjor si dhe përfituesi i vetëm i të gjitha sendeve/artikujve të çfarëdo lloji që ju dëshironi për të ofruar për shitje në Faqe dhe ju keni të drejta të plota, titullin dhe autoritetin për t'u marrë dhe për të ofruar për shitje artikuj të tillë;

 • ju do të informoni Movida.al për çdo lloj postimi, artikuj ose transaksione të cilat duket që janë në shkelje të këtyre Terma dhe Kushte;

 • ju do të respektoni të gjihtë ligjet e aplikueshme vendore dhe ndërkombëtare dhe rregulloret në lidhje dhe që kanë të bëjnë me përdorimin tuaj të Faqes;

 • informacioni që ju do të jepni në Faqe në lidhje me sendet që ju dëshironi për të shitur do të jetë sa më i saktë të jetë e mundur;

 • ju nuk do të zbuloni të dhënat tuaja të kontaktit duke përfshirë por jo kufizuar në numrat e telefonit, adresat, ose adresat e-mail gjatë proçesve të blerjen ose të renditjes, apo kudo nëpër Faqë duke përfshirë zonën pershtypjeve, diskutimet në forum apo përmes karakteristikës së ndonjë funksioni në e-mailin e Faqes që ka për qëllim të anashkalojnë përdorimin e Movida.al;

 • ju nuk do të përdorë informacionin e kontaktit të dhënë për ju gjatë kryerjes së një transaksioni në faqen e internetit për të kërkuar shitje shtesë offline ose në një tjetër faqe interneti;

 • ju nuk do të mblidhni ose ndryshe grumbulloni informacion në lidhje me përdoruesit e tjerë, duke përfshirë por pa kufizuar të dhëna si adresa e-mail dhe informacione të tjera kontakti; dhe

 • ju nuk do të zbuloni apo publikoni asnjë informacion personal në lidhje me përdoruesit ose ndryshe të hyni ose të përdorni informacione në lidhje me përdorues të tjerë në një mënyrë që (sipas gjykimit tonë) mund të përbëjë një shkelje të privatësisë dhe / ose sipas ligjeve në fuqi.

 1. E drejta e autorit

Gjithë përmbajtja e përfshira në Faqe, duke përfshirë por jo kufizuar tekste, grafikët, logot, butonat ikonave, imazhet, klipet audio, shkarkimet dixhitale, përpilimet e të dhënave dhe softëare, është pronë dhe e drejte e autorit ose e Movida.al, përdoruesve të saj, furnizuesve të saj të të dhënave ose liçensuesve të saj dhe është e mbrojtur nga e drejta e autorit, markat tregtare, patentat apo të drejta e ligje të tjera të pronësisë intelektuale. Përpilimi i përmbajtjes së Faqës është pronë ekskluzive dhe të drejtën e saj të autorit e gëzon vetëm Movida.al, e është e mbrojtur nga e drejta e autorit, markat tregtare, patentat apo të drejtave e ligje të tjera të pronësisë intelektuale dhe nuk mund të përdoret shkarkohet, kopjohet, riprodhohet, shpërndahet, transmetohet, përhapet, shfaqet, të shitet, të liçensohet, ose të shfrytëzohet nga çdo mënyrë tjetër që nuk është parashikuar në këtë nen.

Movida.al nuk është përgjegjës për shkeljen e të drejtave të autorit.

 1. Marka tregtare

"Movida.al" dhe logot e lidhura me të, si dhe fjalë të tjera dhe shenja dalluese janë ose marka tregtare të paregjistruara ose marka të regjistruara të Movida.al dhe janë të mbrojtura nga marka ndërkombëtare tregtare dhe të drejta e ligje të tjera të pronësisë intelektuale. Marka tregtare Movida.al nuk mund të përdoret në asnjë produkt apo shërbim që nuk është i Movida.al-së dhe në ansjë mënyrë tjetër që nënçmon ose diskretiton Movida.al. Të gjitha markat e tjera jo nën pronësi të Movida.al që shfaqen në faqen e internetit janë pronë e pronarëve të tyre përkatës, të cilat mund ose nuk mund të jenë të lidhura me, ose të sponsorizuar nga Movida.al.

Movida.al nuk është përgjegjës për asnjë shkelje të pronës intelektuale.

 1. Mbrojtja e Konsumatorit

Politikat e Movida.al në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit janë në përputhshmëri të plotë me Ligjin Nr.9902, datë 17.4.2008 “Per Mbrojtjen e Konsumatorit”.

 1. Platforma e Komunikimit

Ky ëebsite është vetëm një platformë komunikimi ku përdoruesit mund të takohen dhe bashkëveprojnë me njëri-tjetrin për qëllimin e shitjes dhe blerjen e artikujve. Movida.al nuk blen ose shet asnjë send apo artikull. Movida.al nuk është dhe nuk mund të jetë palë në ose kontrolluesi asnjë transaksioni midis dy përdoruesve të Faqes dhe nuk garanton që një blerës apo shitës do të përfundojë me sukses transaksionin ose do të pranojë kthimin e artikullit/sendit apo të jap rimbursim për sendin/artikullin .

Movida mund të hyjë dhe të përdorë komunikimet midis blerësit dhe shitësit.

Movida mund të përdorë shfletimin në të dhënat e historisë së transaksionit e të rregullojë ofertat dhe komunikimet.

Ju nuk do të bëni Movida.al përgjegjës për përmbajtjen e përdoruesve të tjerë, veprimet, apo mosveprimet, apo sende apo informacionin që ata postojnë apo listojnë.

Në veçanti:

 • Movida.al nuk është përgjegjës për moszbatimin ose shkeljen e çdo lloj kontrate që lidhet ndërmjet përdoruesve dhe nuk transferon pronësinë ligjore të sendeve nga shitësi tek blerësi. Kontrata për shitjen e çdo lloj sendi do të jetë në mënyrë eksplicitë kontratë dypalësh ndërmjet shitësit dhe blerësit. Në asnjë moment asnjë e drejtë, titull apo interes mbi artikujt apo sendet nuk do ti kushtëzohet me Movida.al dhe as nuk do të ketë Movida.al asnjë detyrim ose obligim në lidhje me sendet apo kontratat e lidhura ndërmjet blerësit dhe shitësit;

 • Movida.al nuk është përgjegjës për performancën e dobët ose të vonuar, humbjet, dëmet ose vonesat si rezultat i sendeve të cilat nuk janë në dispozicion;

 • Movida.al nuk ka asnjë kontroll mbi dhe nuk garanton për cilësinë, sigurinë apo ligjshmërinë e artikujve që reklamohen, vërtetësin ose saktësinë e përmbajtjes apo listimeve të vëna nga përdoruesit, zotësin e shitësit për të shitur sende, ose zotësinë e blerësit për të paguar për artikujtë ;

 • Movida.al nuk do të kryejë asnjë përfaqësim ose garanci për atributet (duke përfshirë por pa kufizuar në cilësinë, vlerën ose tregtueshmërinë) e artikujve të propozuar për shitjen apo blerjen në Faqe. Në veçanti, Movida.al nuk kryen në mënyrë të shprehur apo të nënkuptuar mbeshtetjen apo suportin e shitjeve apo blerjeve e sendve në Faqe, dhe as nuk është Movida.al furnizues ose prodhues i sendeve të shitura nga përdoruesit ose të blera nga përdoruesit;

 • Movida.al nuk do të kryejë asnjë përfaqësim ose të jap garanci për atributet (duke përfshirë por pa kufizuar në titullin ligjor, kreditor, apo identitet) të asnjërit prej përdoruesve të tij.

Faqja mund të përshijë lidhje (link) me faqe interneti të palëve të treta që janë të kontrolluara nga dhe mirëmbahen nga të tjerë. Movida.al nuk mban asnjë përgjegjësi për materialet ose ofertat për mallrat ose shërbimet e botuar në faqe të tilla të internetit dhe cdo lloj lidhje me faqet të tilla interneti nuk duhet të vlerësohet si miratim për përdorimin e faqeve të tilla apo garanci që faqe të tilla interneti janë të lira nga viruset apo struktura të tjera me natyrë shkatërruese dhe ju pranoni dhe pajtoheni që Movida.al nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose disponueshmërinë e çdo faqe të sipërpërmendur. Megjithatë ju pranoni dhe bini dakord se nuk do të përfshi lidhje në çdo përmbajtje(mesazh) të postuar nga përdoruesit në faqe.

Përdoruesit do të bien dakord në mënyrë të pavarur mbi mënyrën, afatet dhe kushtet e dorëzimit, pagesës, dhe sigurimit ndërmjet tyre dhe Movida.al nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me marrëveshje të tilla të ndodhura.

Movida.al nuk mban përgjegjësi për asnjë gabim apo mosveprim, qoftë në emër të vetë ose ndaj palëve të treta.

Movida.al përjashton të gjithë garancitë e nënkuptuara, termat dhe kushtet dhe nuk është është përgjegjës për humbje të parave, emrit të mirë ose reputacionit, ose çdo dëmtim të veçantë, indirekte ose direkt që rrjedhin drejtpërdrejt ose tërthorazi, nga përdorimin tuaj ose nga paaftësia tuaj për të përdorimin e faqes së internetit .

Ju hiqni dhe siguroni Movida.al dhe / ose të gjithë nga nënpunësit e tij si dhe dhe përfaqësuesit në lidhje me çdo pretendim, kërkesë, mosmarrëveshjeje, kosto, dëmtim, detyrim apo pasoja të tjera (direkte ose indirekte) nga të gjitha veprimet e të përdoruesve të Faqes dhe ju në mënyrë specifike heqni dorë nga çdopretendim që mund të keni në këtë çështje sipas çdo ligji të aplikueshëm.

 1. Privatësia

Movida.al nuk shet ose jep me qira informacionin tuaj personale drejt palëve të treta për qëllimet e tyre të marketingut pa miratimin tuaj të shprehur. Movida.al e përdor informacionin tuaj vetëm sipas mënyrës së përshkuar në "MOVIDA 'Politikat e Privatësisë dhe Konfidencialitetit. Ne e shohim mbrojtjen e privatësisë së përdoruesve si një parim shumë të rëndësishëm për komunitetin. Ne ruajmë dhe proçesojmë informacionin tuaj në kompjuterat që janë të mbrojtura pajisje sigurie si fizike dhe teknologjike. Për një përshkrim të plotë se si ne përdorim dhe mbrojmë informatat tuaja personale, ju lutem shihni "MOVIDA 'Politikat e Privatësisë dhe Konfidencialitetit. Në qoftë se ju nuk jeni dakort që të dhënat tuaja të transferohen ose të përdoren në këtë mënyrë, ju lutem mos i përdorni shërbimet tona.

Megjithatë, Interneti nuk është një mjedis i sigurt dhe ruajtja e privatësisë së informacionit tuaj personal nuk mund të garantohet. Movida.al nuk ka kontroll mbi praktikat e palëve të treta (p.sh. lidhjet e internetit me këtë faqe interneti ose të palëve të treta që paraqiten si ju apo dikush tjetër). Ju pranoni që Movida.al mund të përpunojë të dhënat tuaja personale që ju i jepni për qëllime të ofrimit të shërbimeve në Movida.al dhe për dërgimin e komunikimeve marketingu tek ju, dhe se Politika e Privatesise së kësaj faqeje rregullon mënyrën sesi ne kryejmë mbledhjen, përpunimin, përdorimin dhe çdo transferim të informacionit tuaj personal të identifikueshëm.

 1. Shkelja e termave dhe kushteve

Pa cenuar asnjë të drejtë dhe mjete të ndryshme ligjore të Movida.al të parashikuara në këto Terma dhe Kushte, ose në ligj ose ndryshe, Movida.al mund menjëherë dhe pa asnjë detyrim: të kufizojë aktivitetin tuaj, të heqi ofertën tuaj, të përfundojnë listimet tuaja, të paralajmërojnë përdoruesit e tjerë për veprimet tuaja, përkohësisht / pafundësisht të pezullojë, kufizojnë ose të tërheqë anëtarësimin tuaj, revokojë ndonjë ose të gjitha të drejtat tuaja të dhëna sipas Kushteve dhe Termave, dhe / ose kufizojnë ose të tërheqë hyrjen tuaj në faqen e internetit:

 • Në qoftë se ju shkelni këto Terma dhe Kushte;

 • Në qoftë se Movida.al nuk është në gjendje për të verifikuar ose vërtetuar çfarëdo informacioni që ju ofroni; ose

 • Në qoftë se Movida.al beson (sipas gjykimit të tij) që veprimet tuaja mund të shkaktojë përgjegjësi ligjore për ju, përdoruesit e tjerë ose për vetë Movida.al.

Movida.al ka nën diskrecionin e tij të drejtën që në çdo kohë të rivendosë/ riaktivizojë përdoruesit e pezulluar. Përdoruesi i cili është pezulluar me një afat të pacaktuar ose kur i është hequr anëtarësimi nuk mund të regjistrohen ose të tentojë të regjistrohen në Movida.al ose të përdorin Faqen në çfarëdo mënyre për aq kohë sa përdorues të tillë të rikthyehen nga Movida.al. Pavarësisht nga sa mësipër, nëse ju shkelin këto Termave dhe Kushte Movida.al rezervon të drejtën për të rimarrë të gjitha shumat që duhet të ishin paguar dhe që ju i keni borxh Movida.al ose për çdo humbje dhe dëm të shkaktuar nga ju për Movida.al dhe të ndërmarrë hapa të tillë si, duke përfshirë veprime ligjore dhe / ose fillimi i procedurës penale kundër jush ashtu siç Movida.al do të vlerësojë si të nevojshme. Dështimi ynë për të vepruar në lidhje me shkeljen e kryer nga ju ose të tjerët nuk përbën një përjashtim nga e drejta Movida.al për të ndërmarrë masa në lidhje me të, ose për shkelje të mëvonshme ose të ngjashme. Movida.al nuk garanton se do të ndërmarrë veprime kundër të gjitha shkeljeve që mund ndodhin gjatë zbatimit të këtyre Termave dhe Kushteve.

Me përfundimin e kësaj Marrëveshjeje, ju menjëherë do të përfundoni hyrjen dhe përdorimin e Faqes dhe ne do të, përveç ndonje mjeti juridike ose ligjor, menjëherë do të anullojmë fjalëkalimin (fjalëkalimet) dhe të dhënat e identifikimin të llogarisë të lëshuar për ju dhe të refuzojnë hyrjen tuaj dhe përdorimin e kësaj faqeje, në tërësi ose pjesërisht nga ju. Përfundimi i kësaj marrëveshjeje nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet përkatëse (përfshirë por pa u kufizuar, detyrimet e pagesave) që rrjehdin për palët para datës së përfundimit. Ju më tej bini dakord se Faqja nuk do të jetë përgjegjëse ndaj jush ose ndonjë personi tjetër, si rezultat i ndonjë pezullimi ose përfundimi të tillë. Nëse jeni të pakënaqur me këtë faqe interneti ose me termat, kushtet, rregullat, politikat, udhëzimet, apo praktikat e Movida.al, mundësia juaj e vetëme dhe ekskluzive është që të ndërpresin përdorimin e Faqes.

 1. Blerja

Të gjitha blerjet e kryera në faqen e internetit janë një angazhim për ju për të përfunduar blerjen e sendeve ose artikujve që ju keni blerë. Nëse ju jeni Blerësi i ndonjë sendi apo artikulli dhe blerja juaj është pranuar nga Shitësi, ju jeni të detyruar për të përfunduar transaksionin me shitësit.

Me blerjen e një send, ju pranoni të zbatoni kushtet e shitjes të përfshira nga Shitësi në kategorinë e përshkrimit të sendit në faqen e internetit (në masën që këto kushte të shitjes nuk janë në shkelje të Termave dhe Kushteve, ose nuk janë të përputhshme me ligjet në fuqi ). Në rast të mallrave të konsumit përgjithësisht të disponueshme në dyqanet e pakicës, shitësit e faqes së internetit mund ose nuk mund të përcaktojë çmimet normale me pakicë të artikujve që do të shiten. Nëse ju dëshironi, ju këshillojmë të kryeni verifikimin në mënyrë të pavarur të çmimeve me pakicë të artikujve të tillë.

Ju pranoni se nuk do të testoni Faqen e Internetit duke kryer blerje të rreme, dhe as mos të përdorni emër të rremë, informacione të ndryshme personale të rreme ose të përdorni kartë krediti të pavlefshme. Pa cenuar të drejtat dhe mjetet juridike në dispozicion për Movida.al sipas këtyre Termave dhe Kushte, ose në ligj, Movida.al mund të ndërmarrë hapa nëse e konsideron të arsyeshme ose të nevojshme, duke përfshirë marrjen e veprimeve ligjore kundër përdoruesve të cilët qëllimisht kryejnë blerje të gabuara, fiktive ose mashtruese. Ju lutemi të jenë të vetëdijshëm se edhe në qoftë se ju nuk i japin Movida.al emrin tuaj të vërtetë, shfletuesi juaj ëeb (broëser) transmeton një adresë unike për ne, e cila mund të përdoret nga zyrtarët e zbatimit të ligjit për t’ju identifikuar.

 1. Shitja

Si përdorues (anëtar) i rregjistruar në Faqe, ju mund listoni sende/artikuj për shitje në Faqe. Ju vetëm mund të ofroni për shitje ose të shisni sende/artikujnë faqen vetëm në përputhje me ligjet në fuqi dhe ju duhet të jetë ligjërisht në gjendje për të ofruar për tregti ose të shesin artikuj të tillë sipas ligjeve në fuqi. Në çmimin e artikujve janë të përfshira të gjitha taksat.

Listimet mund të përfshijnë vetëm tekstet përshkruese, grafikën dhe fotografitë që përshkuajnë artikullin që ju doni të tregtoni. Të gjitha artikujt e listuara duhet të listohen nën kategorinë e duhur në Faqe. Nxitja e biznesit offline apo jashtë Faqes, duke treguar të dhënat e kontaktimit ( e.g numrin e telefonit, adresën, e-mail) në listimin e artikujve ose në një rubrikë tjetër në Faqe përveç se në të dhënat tuaja për rregjistrim është shprehimisht e ndaluar dhe do të përbëjë shkelje të kushteve dhe termave. Përshkrimi në listim i sendit nuk mund të jetë mashtrues dhe duhet të përshkruajë gjendjen aktuale dhe reale të sendit. Nëse përshkrimi i artikullit nuk përputhet me gjendjen aktuale dhe reale të sendit, ju pranoni që të ktheni të gjitha shumat në lidhje me këtë artikull që ju mund të keni marrë nga blerësi. Ju pranoni se nuk do të listoni asnjë artikull disa herë për shitje, duke përfshirë por pa kufizuar rregjistrimin nëpër kategori të ndryshme në Faqe. Ju pranoni dhe keni rënë dakort që Movida.al ka të drejtën të fshijë Listime të tilla të shumta të të njëjtit artikull.

Ju jeni të detyruar ligjërisht që të përfundoni shitjen me blerësit për çdo porosi të marrë. Ju pranoni të kontaktoni blerësit dhe të dërgoni artikullin e blerë tëk blerësi sipas kushteve të përshkruara në ofertën tuaj. Pa u kufizuar në të drejtat dhe mjetet juridike që janë në dispozicion të Movida.al sipas këtyre Terma dhe Kushte, ose në ligj, Movida.al mund të pezullojë, kufizojnë ose të tërheqë hyrjen tuaj në faqen e internetit dhe / ose anëtarësinë tuaj në Faqe qoftë se ju nuk respektoni këto Terma dhe Kushte dhe / ose jeni gjetur se jeni angazhuar në kryerjen e veprimtarive të rreme ose mashtruese në lidhje me përdorimin e Faqes.

 1. Kufizimi në hyrje dhe / ose anëtarësim

Pa cenuar ndonjë të drejtë dhe mjete të tjera të Movida.al sipas këtyre termave dhe kushteve, ose në ligj ose në jurisprudencë, Movida.al mund të kufizojë, të pezullojë ose të heqë anëtarësimin tuaj dhe / ose hyrjen tuaj në faqen e internetit në çdo kohë, pa njoftim, për çfarëdo lloj arsye, duke përfshirë dhe pa kufizuar, shkeljen e këtyre termave dhe kushteve.

 1. Mungesa e garancive

Movida.al ofron website-in dhe shërbimet e tij në bazë të parimit "siç janë" dhe "siç disponohen" pa asnjë përfaqësim apo miratimin të bërë dhe pa asnjë autorizim ose garanci të çfarëdo lloji, qofshin këto të shprehura apo të nënkuptuara, duke përfshirë por jo kufizuar titujt e garancive, tregtimit, përshtatshmëria për një qëllim të caktuar, përputhshmëria, sigurisë, saktësisë dhe mos shkelja e rregullave. Movida.al nuk merr përsipër përfaqësime apo garanci për saktësinë, besueshmërinë ose plotësinë e çdo përmbajtje, informacion, softëare, teksti, grafikës, linqet ose komunikimet e dhënë në ose nëpërmjet përdorimit të Faqes, ose nëse funksionimi i faqes do të jetë pa gabime dhe / ose i pandërprerë. Movida.al nuk jep asnjë garanci se defektet e konstatuara do të korrigjohen ose nëse ëebsite apo serverat e tij do të jenë të lirë nga viruset apo ndonjë elementi tjetër që mund të jenë të dëmshme ose shkatërruese. Natyra e komunikimit në Internet do të thotë se kjo faqe mund të jetë e prekshme ndaj të dhënave të korrupsionit, përgjimit, mos disponibilitetit dhe vonesave. Faqja e internetit (website) mund të mos jetë e padisponueshme nga koha në kohë për shkak të riparimeve, mirëmbajtjes ose punëve zhvilluese, ose e mbyllur në mënyrë përfundimtare. Ju pranoni që Movida.al nuk ka asnjë detyrim për të siguruar mbështetje për këtë faqe interneti. Ju shprehimisht bini dakort që të përdorni faqen nën përgjegjësinë tuaj.

 1. Kufizimi i Detyrimeve

Në masën e lejuar nga ligji, Movida.al, drejtuesit e saj, punonjësit, agjentët, bashkëpunëtorët dhe furnizuesit nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje apo dëmtim të çfarëdo llojshëm qoftë direkte, indirekte, i rastësishëm, i veçantë, i rëndësishëm apo ekzemplarë, duke përfshirë por jo kufizuar në, humbjet ose dëmet për humbjen e fitimeve, vullnetin e mirë, mardhënieve të biznesit, mundësi, të dhëna ose humbje të tjera jo materiale që rrjedhin nga ose kanë lidhje me përdorimin tuaj të Faqes, shërbimet e ofruara prej tij apo të termave dhe kushteve (që mund të rrjedhin, përfshirë neglizhencën ose ndryshe dhe nëse Movida.al ka qenë ose jo i informuar për mundësinë e humbjeve të tilla apo dëmet).

Nëse jeni të pakënaqur me faqen e internetit ose më çdo përmbajtje apo materiale të saj, mundësia juaj e vetëme dhe ekskluzive është që të ndërpresin përdorimin e saj. Në vijim, ju pranoni që çdo përdorim i paautorizuar i Faqes dhe shërbimeve të saj si rezultat i veprimit tuaj neglizhent apo mosveprim që do të rezultojë në dëmtim të pariparueshëm për Movida.al dhe Movida.al do të trajtojë çdo përdorim të tillë të paautorizuar si subjekt i termave dhe kushteve të këtij dokumenti kushte dhe rregulla.

 1. Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të mbani Movida.al dhe degët e zyrat e përfaqësimit të saj, drejtuesit, punonjësit, agjentët dhe furnizuesit të padëmshme nga çdo dhe të gjitha pretendimet, kërkesat, veprimet, procedurat, humbjet, detyrimet, dëmet, kostot, shpenzimet (përfshirë shpenzimet ligjore dhe kostot) , në çdo mënyrë të ndodhur ose shkaktuara për shkak të ose që rrjedhin nga shkelja e këtyre termave dhe kushteve, ose shkeljen e kryer nga ana juaj e ligjit apo të drejtave të çdo pale të tretë, duke përfshirë në mënyrë të pakufizuar të drejtën e autorit, të pronës, apo të drejtën e privatësisë. Detyrimi juaj për dëmshpërblim i mbizotëron këtyre termave dhe kushteve, përdorimit tuaj të Movida.al, apo përfundimit të përdorimit të llogarisë tuaj Movida.al nën cilësinë e përdoruesit.

 1. Kontakti dhe Njoftimi

Asnjë prej dispozitave të këtyre Kushteve dhe Rregullave nuk do të konsiderohet se përbën një partneritet apo kontratë agjencie midis jush dhe Movida.al dhe ju nuk do të keni kompetencë për të hyrë në Movida.al në asnjë lloj mënyre.

Përveç rasteve kur thuhet shprehimisht ndryshe, të gjitha njoftimet për Movida.al nga ana juaj do të jepen nga ju me anë të emailit tek Movida.al në sherbimi@Movida.al me kopje fizike dërguar tek ne me e-mail ose me postë, njoftimi i tillë do të konsiderohet si i marr vetëm pas konfirmit të marrjes së tij nga Movida.al me email kthimi. Çdo njoftim ndaj jush nga Movida.al do të jepet nëpërmjet njoftimeve të postuara në faqen e internetit ose në adresën e emailit që ju na vini ne dispozicion gjatë procesit të regjistrimit dhe do të konsiderohet të jetë marrë nga ju brenda 48 orë pas dërgimit të një emaili të tillë.

 1. Transferimi i të Drejtave dhe Detyrimeve

Ju këtu i jepni Movida.al të drejtën për, dhe në mënyrë të parevokueshme pranoni dhe pajtohen që Movida.al mund në çdo kohë, të transferojë të gjitha ose pjesë të të drejtave të tyre, përfitimet, obligimet ose detyrimet (qofshin ato të shprehur apo të supozuar), sipas këtyre termave dhe kushteve tek degët, zyrat e përfaqësimit apo filialet e saj pa kërkuar miratimin tuaj të veçantë. Movida.al pranon se do të bëj të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar dërgimin e njoftimit ndaj jush për çdo transferim të kryer me anë të postimeve zyrtare në ëebsite. Ju nuk mund në çdo kohë, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Movida.al, të transferoni të gjitha ose ndonjë pjesë të të drejtave tuaja, përfitimet, detyrimet ose obligimet (qoftë të shprehur apo të supozuar), sipas këtyre termave dhe kushteve, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Movida. al.

 1. Tërësia e kontratës

Nëse njëra prej dispozitave të këtyre termave dhe kushteve do të konsiderohet i paligjshëm, i pavlefshëm ose për çfarëdo arsye i pazbatueshëm, klauzolë e tillë do të konsiderohet ndashme dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e neneve të mbetura të termave dhe kushteve. Këto terma dhe kushte parashtrojnë të gjithë kuptimin dhe marrëveshjen mes jush dhe Movida.al në lidhje me çështje të sipër përmendura.

Personat të cilët nuk janë palë në këto Termat dhe Kushtet nuk do të ketë asnjë të drejtë të të kërkojnë zbatimin e ndonjë prej termave dhe kushteve. Nëse këto Terma dhe Kushte do të përkthehen në gjuhë tjetër përveç Anglishtes, qoftë në ëebsite, ose ndryshe, teksti në gjuhën Angleze do të mbizotërojë.

 1. Ligji i zbatueshëm

Këto kushte dhe rregulla rregullohen dhe interpretohen në përputhje me, ligjin shqiptarë. Kjo klauzolë do të mbizotërojë skadimit ose anulimit e këtyre termave dhe kushteve për çfaredo arsye.

 1. Dispozita të ndryshme

Ju bini dakort që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, informacionet shpjeguese dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë elektronikisht përmbushin dhe respektojnë të gjitha kërkesat ligjore njëlloj sikur këto komunikime të ishin bërë me shkrim. Caktimin ose nën-kontraktimi i të gjithë të drejtave ose detyrimeve tuaja të përcaktuar në këtë dokument “Rregullat dhe Kushtet” ndaj palëve të treta është i ndaluar përjashtuar rastet kur bihet dakord me shkrim nga shitësi. Ne rezervojmë të drejtën për të transferuar, caktuar ose nën-kontraktuar përfitimin e gjithë apo një pjese të të drejtave apo detyrimeve, sipas këtyre Kushteve dhe Rregullave drejt palëve të tretë.